Ett Fräülaïn

Növven oës, ä genne Wéërt, wonnde e aut Fräülaïn, va wiit änn de sövvetech, änn enne Aaterbou, növven ett Huus wu véër drä wonnde. Ett ho märr e gannts kleï Käämerke, médd e aut Bétt, e aut Schaaf, enne auwe Schtoul, enn o Verrnöes, twéï Tasse, twéï Tälldere, enn Pann, enne Keëtel änn gätt Geschirr. Ett woër esu ärrem wi Jopp änn ho alsuë märr ett Nüüdegste. Ett wérregde äss Dinnsmaat bi enne Baroon, de gätt huëger wonnde. Davöër kräch-ett märr e paar Frang, évvel et-tosch waal de Rässte vann derr Baroon éëte. Mä vöël woër datt neet, waïl dé Baroon esu gaaretech woër. Dé hä sech enne Briëm dörrech genn Vott getrokke! Obb enne gouwe Daag ho ett Fräülaïn sech ä genn Käüche vann derr Baroon e Eï gekaucht. Ett woul ett graat obbéëte, da koëmt-te Baroonin eränne, soëch datt Eï änn saat: „Was? Ein ganzes Ei! Die Dienstboten werden auch immer dreister!“ Ett Fräülaïn saat nékks änn daat märr „Driit mech gätt“ änn uët tatt Eï opp. Wänn ett Fräülaïn, iich gelööf ett housch Lisske, sech enn Duës oppmaake moss, da koss-ett datt neet, waïl-ett geen Krafft änn di o verrschléëte Vängere ho.

Da koëmd-ett no oës änn vrodde off mi Broër ovv iich datt neet doë köss. De Oddesch woëre neet ömmer da, évvel se hoën-ess ägeprännt: „Wänn ett Fräülaïn kömmt vöër enn Duës opp te maake, nömmt märr nékks aa! Derr wétt, wi ärrem dadd éss! Änn véër wéïte dadd-ett üüch ömmer voëf Frang géëve wéllt.“ Obb enne gouwe Oëvent woëre verr wérr enns aléïn, änn da koëmd ett Fräülaïn médd enn gruëte Duës Buëne. Véër maggden-emm di Duës opp änn taatsächlech woul-ett ess voëf Frang géëve. Mi Broër saat:“ Véër döësche nékks aanöëme!“ Mä do vong ett Fräülaïn aan-ett Kriische-n-aa änn saat: „ Va miich wéll nii éïne gädd aanöëme! Watt hann iich de Lü märr gedoë!“

Do saad iich: „Da éss-ett gout, véër nöëme di voëf Frang aa, mä derr döscht waal nékks aan de Oddesch saa!“ Véër hoë jo verrschproëke nékks aa te nöëme, mä verr kosste dadd ärrem Vräülaïn doch neet kriische loëte!

Sie möchten den kompletten Artikel lesen?
Zugang zu allen digitalen Inhalten bereits ab 10,90 € pro Monat
Jetzt bestellen
Bereits abonniert?